Bài viết mới nhất

Hướng dẫn 03/2020/HĐ-TLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020
Hướng dẫn 03/2020/HĐ-TLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020

Hướng dẫn 03/2020/HĐ-TLĐ về thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam, hướng dẫn sử dụng huy hiệu Công Doàn Việt Nam.

Hướng dẫn 03/2020/HĐ-TLĐ về thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam, hướng dẫn sử dụ...

Quyết định 174/2020/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 02 năm 2020
Quyết định 174/2020/QĐ-TLĐ ngày 03 tháng 02 năm 2020

Quyết định 174/2020/QĐ-TLĐ về ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định 174/2020/QĐ-TLĐ về ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) đã được sửa đổi, ...