Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

6 giờ trước Văn bản pháp luật

Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Nam Định đến năm 2030

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Nam Định đến năm 2030

Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Thu hút đầu tư tỉnh Hà Giang

Quyết định 2944/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 2944/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 23/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 2947/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 2947/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quyết định 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2021 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2021 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1215/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1215/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự (39/TH)

Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự là gì? Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự để làm gì? Mẫu số 39/TH: Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự? Hướng dẫn lập Mẫu số 39/TH: Mẫu quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc thi hành án hình sự? Một số quy định pháp luật liên quan?

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 1214/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1214/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Quyết định 938/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1919/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 938/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1919/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án (35/TH)

Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án là gì? Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án để làm gì? Mẫu số 35/TH: Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án? Hướng dẫn lập Mẫu số 35/TH: Mẫu quan điểm của Viện kiểm sát về việc giảm thời hạn chấp hành án? Một số quy định pháp luật liên quan?

Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự (45/TH) chi tiết nhất

Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự là gì? Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự để làm gì? Mẫu số 45/TH: Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự? Hướng dẫn lập Mẫu số 45/TH: Mẫu kết luận trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự? Một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi (10.TACN)

Mẫu đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi là gì? Mẫu đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi để làm gì? Mẫu số 10.TACN: Mẫu đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi? Hướng dẫn lập Mẫu số 10.TACN: Mẫu đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi? Một số quy định pháp luật liên quan?

Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế thành phố Hải Phòng

Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Mẫu biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (05.TACN)

Mẫu biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi là gì? Mẫu biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi để làm gì? Mẫu số 05.TACN: Mẫu biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi? Hướng dẫn lập Mẫu số 05.TACN: Mẫu biên bản đánh giá điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi? Một số quy định pháp luật liên quan?

Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 80/2019/QĐ-UBND ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024)

Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số điều của Quyết định 2473/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1768/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số điều của Quyết định 2473/QĐ-UBND quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, tổ chức thực hiện chính sách và vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Mẫu đề cương nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (08.TACN)

Mẫu đề cương nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi là gì? Mẫu đề cương nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi để làm gì? Mẫu số 08.TACN: Mẫu đề cương nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi? Hướng dẫn lập Mẫu số 08.TACN: Mẫu đề cương nghiên cứu, quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi? Một số quy định pháp luật liên quan?

Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phúc vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phúc vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1334/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 2962/BNN-XD năm 2021 về định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 2962/BNN-XD năm 2021 về định mức xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Quyết định 1116/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1116/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Quyết định 1724/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1724/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 406/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

Quyết định 995/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 995/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Kế hoạch 3605/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 3605/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thông báo 197/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào thuộc Ban Xây dựng 64 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Thông báo 197/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào thuộc Ban Xây dựng 64 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19

Quyết định 719/QĐ-BHXH năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 719/QĐ-BHXH năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1343/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt chính thức chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1343/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt chính thức chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo

Quyết định 1375/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1375/QĐ-BTC năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Kế hoạch 2427/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 2427/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 2165/CT-BHXH năm 2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Chỉ thị 2165/CT-BHXH năm 2021 về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 3642/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Kế hoạch 171/KH-UBND năm 2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Công điện 16/CĐ-UBND năm 2021 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Công điện 16/CĐ-UBND năm 2021 về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thông báo 198/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Thông báo 198/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được chuẩn hoá, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giáo dục Trung học cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được chuẩn hoá, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giáo dục Trung học cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định