Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Đầm Hà (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Đầm Hà ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Đầm Hà?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Tiên Yên?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Ba Chẽ?

Địa chỉ, số điện thoại TAND huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Bình Liêu?

Địa chỉ, số điện thoại TAND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Quảng Yên?

Địa chỉ, số điện thoại TAND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Đông Triều?

Địa chỉ và số điện thoại TAND TP Uông Bí (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Uông Bí?

Địa chỉ và số điện thoại TAND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Cẩm Phả?

Địa chỉ và số điện thoại TAND TP Móng Cái (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Móng Cái?

Địa chỉ và số điện thoại TAND TP Hạ Long (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Hạ Long?

Địa chỉ, số điện thoại TAND huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Hoành Bồ ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Hoành Bồ?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Cô Tô (Quảng Ninh)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Cô Tô ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Cô Tô?

Nghị định 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 của Chính phủ

Nghị định 27/2018/NĐ-CP được ban hành ngày 01/03/2018, nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Địa chỉ, số điện thoại của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tòa án nhân dân Quảng Ninh là TAND cấp tỉnh. Vậy thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND tỉnh Quảng Ninh?

Thông tư 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư 81/2014/TT-BGTVT được ban hành ngày 30/12/2014, quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mới nhất

Chủ đầu tư dự án phải chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng cách lập tờ trình và được phê duyệt bởi chủ thể có thẩm quyền (ví dụ như người đại diện của cơ quan chủ đầu tư). Vậy tờ trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Địa chỉ và số điện thoại của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang

Tòa án nhân dân Bắc Giang là TAND cấp tỉnh. Vậy thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND tỉnh Bắc Giang?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Sơn Động (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Sơn Động ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Sơn Động?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Tân Yên (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Tân Yên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Tân Yên?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Yên Dũng (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Yên Dũng?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Lạng Giang (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Lạng Giang?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân

Hiện nay, đối với nhiều bạn đọc quỹ tín dụng nhân dân không còn xa lạ. Vậy, khi muốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân cần có đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động quỹ tín dụng nhân dân. Vậy, Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân có nội dung, hình thức như thế nào?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Yên Thế (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Yên Thế?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Lục Nam (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Lục Nam ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Lục Nam?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Hiệp Hòa?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Lục Ngạn?

Địa chỉ và số điện thoại TAND thị xã Việt Yên (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Việt Yên?

Địa chỉ và số điện thoại TAND TP Bắc Giang (Bắc Giang)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Bắc Giang?

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật doanh nghiệp năm 2022 ngày 25/01/2022

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật Doanh nghiệp năm 2022 được ban hành ngày 25/01/2022, trên cơ sở Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung sau đó. Văn bản này quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn theo thời gian trong đấu thầu

Hiện nay, việc các cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn tư vấn theo thời gian trong lĩnh vực đấu thầu ngày càng phổ biến. Vậy, Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn theo thời gian trong đấu thầu sử dụng đối với loại hợp đồng theo thời gian có nội dung, hình thức như thế nào?

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, mẫu giấy tặng cho nhà đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, mẫu giấy tặng cho nhà đất là khá đơn giản so với những giao dịch khác, tuy nhiên để đảm bảo các vấn đề pháp lý của hợp đồng để hợp đồng không bị vô hiệu lại gặp nhiều khó khăn.

Địa chỉ và số điện thoại của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Tòa án nhân dân Lạng Sơn là TAND cấp tỉnh. Vậy thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND tỉnh Lạng Sơn?

Mẫu giấy đề nghị và giấy phép đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh là việc người thành lập hộ kinh doanh đăng ký thông tin về hộ kinh doanh dự kiến thành lập với cơ quan có thẩm quyền. Mẫu đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là một trong những văn bản cần có khi làm hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Văn Quan (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Văn Quan ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Văn Quan?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Văn Lãng (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Văn Lãng?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Tràng Định (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Tràng Định ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Tràng Định?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Lộc Bình (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Lộc Bình?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Hữu Lũng?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Đình Lập (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Đình Lập ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Đình Lập?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Chi Lăng (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Chi Lăng?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Cao Lộc (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Cao Lộc?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Bình Gia (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Bình Gia ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Bình Gia?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Bắc Sơn?

Địa chỉ, số điện thoại TAND thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Lạng Sơn?

Nghị định 18/2023/NĐ-CP ngày 28/04/2023 của Chỉnh phủ

Nghị định 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/06/2023, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Mẫu đơn đề nghị thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tên của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng là căn cứ để phân biệt giữa các chủ thể với nhau, vì vậy khi thay đổi tên đối với cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở khám chữa bệnh phải viết và nộp đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động mới.

Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 18/01/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2022, ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Địa chỉ, số điện thoại TAND huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Bình Xuyên?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Sông Lô ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Sông Lô?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Lập Thạch?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Yên Lạc?

Địa chỉ, số điện thoại TAND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Vĩnh Tường?

Địa chỉ và số điện thoại TAND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Tam Đảo?

Địa chỉ, số điện thoại TAND huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân huyện Tam Dương ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Tam Dương?

Địa chỉ, số điện thoại TAND thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Phúc Yên?

Địa chỉ, số điện thoại TAND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)

Thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND Vĩnh Yên?

Địa chỉ, số điện thoại của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Tòa án nhân dân Vĩnh Phúc là TAND cấp tỉnh. Vậy thông tin địa chỉ liên hệ của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ở đâu? Số điện thoại của Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc như thế nào? Giờ làm việc và bạn cần lưu ý những gì khi liên hệ làm việc tại TAND tỉnh Vĩnh Phúc?