Luật bảo hiểm xã hội
Luật sư

tư vấn bảo hiểm xã hội

trực tuyến miễn phí
Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con. Quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Người lao động tự chốt sổ bảo hiểm xã hội khi công ty nợ tiền bảo hiểm

Người lao động tự chốt sổ bảo hiểm xã hội khi công ty nợ tiền bảo hiểm. Xử lý trường hợp người lao động chưa chốt được sổ bảo hiểm xã chuyển sang đơn vị khác làm việc.

Thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp với cơ quan bảo hiểm

Thanh toán bảo hiểm y tế trực tiếp với cơ quan bảo hiểm. Mức hưởng bảo hiểm y tế khi cấp cứu trái tuyến theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Điều kiện để nam giới có vợ sinh con được hưởng trợ cấp thai sản

Điều kiện để nam giới có vợ sinh con được hưởng trợ cấp thai sản. Thủ tục hồ sơ và mẫu tờ khai để hưởng trợ cấp thai sản đối với nam giới có vợ sinh con.

Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan quân đội. Quy định của pháp luật về chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội.

Con chết sau khi sinh được hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Con chết sau khi sinh được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Mức hưởng chế độ thai sản và hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản.

Mất giấy ra viện có được cấp lại không?

Mất giấy ra viện có được cấp lại không? Hồ sơ hưởng bảo hiểm ốm đau.

Mức hưởng trợ cấp thai sản một lần với nam giới có vợ sinh con năm 2017

Mức hưởng trợ cấp thai sản một lần với nam giới có vợ sinh con năm 2017. Chồng có vợ sinh con mà không tham gia bảo hiểm xã hội có được hưởng chế độ thai sản không?

Hưởng chế độ thai sản và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cùng một lúc

Hưởng chế độ thai sản và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cùng một lúc. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con.

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn

Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn. Giải quyết trường hợp công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Nghỉ bù đối với giáo viên sinh con vào thời gian nghỉ hè

Nghỉ bù đối với giáo viên sinh con vào thời gian nghỉ hè. Quy định pháp luật về thời gian nghỉ và chế độ đối với lao động nữ là giáo viên sinh con.

Làm thế nào khi công ty không chốt sổ bảo hiểm xã hội?

Làm thế nào khi công ty không chốt sổ bảo hiểm xã hội? Thủ tục gộp sổ khi có hai sổ bảo hiểm xã hội.

Tăng mức hưởng bảo hiểm thai sản từ 1/7/2017

Tăng tiền trợ cấp một lần khi sinh con từ ngày 1/7/2017. Mức hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định của pháp luật hiện hành.

Có được cấp sổ bảo hiểm xã hội mới khi đã có sổ bảo hiểm không?

Có được cấp sổ bảo hiểm xã hội mới khi đã có sổ bảo hiểm không? Tôi nghỉ việc nhưng chưa lấy sổ bảo hiểm, nay tôi làm ở công ty mới và muốn cấp lại sổ bảo hiểm.

Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con

Chế độ thai sản khi lao động nữ sinh con. Thời gian hưởng chế độ thai sản.

Thời gian nào được coi là đóng bảo hiểm xã hội?

Nghỉ dạy năm 1987 thì có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội không? Quy định của pháp luật về chế độ hưu trí của bảo hiểm xã hội.

Đủ năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có được nghỉ hưu trước tuổi?

Đủ năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có được nghỉ hưu trước tuổi? Điều kiện và trình tự, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi.

Người lao động có chốt sổ bảo hiểm được khi không tìm được công ty cũ?

Người lao động có chốt sổ bảo hiểm được khi không tìm được công ty cũ? Quy định về trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Căn cứ tính tiền lương hưu hàng tháng cho người phục vụ trong quân đội.

Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ

Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ năm 2017. Trình tự, thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.