Thông tư 08/2003/TT-BCA ngày 12 tháng 05 năm 2003
Bạn đang xem bài viết: Thông tư 08/2003/TT-BCA ngày 12 tháng 05 năm 2003
Ngày đăng: 03/10/2014 16:21:11 Ngày cập nhật: 21/08/2015 16:11:20 Tác giả: Luật Dương Gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Thông tư 08/2003/TT-BCA ngày 12 tháng 05 năm 2003

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MẪU DẤU, TỔ CHỨC KHẮC DẤU, KIỂM TRA VIỆC BẢO QUẢN, SỬ DỤNG CON DẤU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24/08/2001 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu: Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, việc tổ chức khắc dấu, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của các cơ quan, tổ chức như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ khi sử dụng con dấu đều thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Con dấu của các cơ quan, tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức tôn giáo không thuộc phạm vi hướng dẫn của Thông tư này.

2. Con dấu của các cơ quan, tổ chức hướng dẫn tại Thông tư này phải khắc tại cơ sở khắc dấu do cơ quan Công an quản lý và được ghi trong giấy phép khắc dấu. Chữ trong con dấu khắc bằng chữ in hoa có đầy đủ dấu, phải khắc đúng tên cơ quan, tổ chức dùng dấu đã được ghi trong quyết định hoặc giấy phép thành lập.

Trường hợp nội dung con dấu có nhiều từ có thể được khắc tắt, cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu phải có văn bản đề nghị về việc khắc tắt chữ trong con dấu và phải được cơ quan Công an thống nhất đồng ý ghi trogn giấy phép khắc dấu.

3. Việc khắc chữ nước ngoài trong con dấu phải thực hiện đúng điểm 5.2 mục 5 phần I Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT ngày 6/5/2002 giữa Bộ Công An - Ban tổ chức Cán bộ chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hứơng dẫn thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP.

4. Cơ quan Công an chỉ cấp giấy phép khắc dấu có hình biểu tượng cho các cơ quan, tổ chức khi có đủ điều kiện được quy định trong điểm 5.1 mục 5 phần I Thông tư liên tịch số 07/2002/TT-LT của Bộ Công an- Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn.

5. Trường hợp trong quyết định thành lập chưa quy định rõ loại hình cơ quan, tổ chức, phải có sự thẩm định và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Nội vụ thẩm định và xác nhận; đối với cơ quan, tổ chức thuộc địa phương do Ban tổ chức chính quyền tỉnh thẩm định và xác nhận.

6. Việc quản lý hoạt động của các cơ sở khắc dấu được thực hiện theo Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 05/04/2001 của Bộ Công an về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

thong-tu-08-2003-tt-bca-ngay-12-thang-05-nam-2003

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

>>> Ấn vào đây để tải toàn văn văn bản

 

(Lượt xem : 792)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn