Thời gian thử việc, các bài viết về Thời gian thử việc

12.05.2016 13:49:13
Thử việc quá thời hạn, không trả lương trong thời gian thử việc class=

Thử việc quá thời hạn, không trả lương trong thời gian thử việc. Quy định về thời gian thử việc theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

10.06.2016 12:20:44
Ký hợp đồng thử việc mà nghỉ ngang có bị xử phạt không? class=

Ký hợp đồng thử việc mà nghỉ ngang có bị xử phạt không? Quy định về thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc.

14.06.2016 17:03:14
Giải pháp thực hiện chế độ thời giờ làm việc trong doanh nghiệp class=

Giải pháp nhằm thực hiện tốt thời giờ làm việc trong doanh nghiệp. Quy định về thời giờ làm việc tại doanh nghiệp.

23.06.2016 18:05:54
Hỏi về việc ký kết hợp đồng thử việc với người lao động class=

Hỏi về việc ký kết hợp đồng thử việc với người lao động. Quy định về thử việc.

25.06.2016 16:32:03
Xử phạt hành vi không tuân thủ thời gian làm việc cho người lao động class=

Xử phạt hành vi không tuân thủ thời gian làm việc cho người lao động. Thời giờ làm việc của người lao động theo quy định của Bộ luật lao động 2012.

01.07.2016 13:20:40
Quy định mới về thời gian tập sự của viên chức class=

Quy định mới về thời gian tập sự của viên chức. Theo quy định mới thời gian nghỉ hè có được tính là thời gian tập sự của giáo viên không?

15.07.2016 11:13:07
Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động class=

Quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Ký hợp đồng lao động 2 tháng có được tham gia bảo hiểm xã hội.

15.08.2016 05:55:07
Sau thời gian thử việc nhưng vẫn làm khi nghỉ việc có phải thông báo không? class=

Sau thời gian thử việc nhưng vẫn làm khi nghỉ việc có phải thông báo không? Thông báo nghỉ việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

22.08.2016 16:31:42
Quy định thời gian thử việc và mức lương thử việc class=

Quy định thời gian thử việc và mức lương thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

09.09.2016 11:10:39
Có thể quy định thử việc chung trong hợp đồng lao động không? class=

Có thể quy định thử việc chung trong hợp đồng lao động không? Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động.

12.09.2016 08:38:52
Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 class=

Quyết định 18/2007/QĐ-BGDĐT ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp.

14.09.2016 15:43:46
Quy định về giao kết hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề và mức lương đối với lao động class=

Quy định về giao kết hợp đồng thử việc, hợp đồng đào tạo nghề và mức lương đối với lao động. Vi phạm về hợp đồng lao động xử phạt như thế nào?

26.09.2016 15:17:17
Chi trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc class=

Chi trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc. Thời gian, điều kiện tính hưởng trợ cấp thôi việc.

27.09.2016 10:55:41
Quy định về thời gian thử việc đối với trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông class=

Quy định về thời gian thử việc đối với trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc.

07.10.2016 13:56:26
Số lần thử việc đối với người lao động class=

Số lần thử việc đối với người lao động. Thời gian thử việc.

20.10.2016 18:21:36
Luật sư tư vấn thời giờ làm việc theo ca class=

Luật sư tư vấn thời giờ làm việc theo ca. Thời giờ làm việc bình thường.

19.12.2016 10:51:30
Quy định về thời hạn và mức lương đối với hợp đồng thử việc class=

Quy định về thời hạn và mức lương đối với hợp đồng thử việc. Lương thử việc tối thiểu là bao nhiêu?

08.03.2017 17:10:57
Thời gian thử việc theo quy định pháp luật class=

Thời gian thử việc theo quy định pháp luật. Kết thúc thử việc phải phải làm thế nào?