Khiếu nại, các bài viết về Khiếu nại - Trang khieu-nai-504

18.02.2016 18:03:10
Khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện class=

Khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện. Xử lý trường hợp cá nhân khởi kiện nhưng bị trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo.

11.01.2016 08:51:14
Khiếu nại việc gọi nhập ngũ không có căn cứ class=

Khiếu nại việc gọi nhập ngũ không có căn cứ. Không đủ sức khỏe nhập ngũ nhưng vẫn bị gọi nhập ngũ thì phải làm gì?

02.12.2015 13:01:57
Cách viết đơn thư khiếu nại class=

Cách viết đơn thư khiếu nại như thế nào? Cách viết đơn thư khiếu nại phải đảm bảo cả về mặt nội dung và mặt hình thức.

11.09.2015 16:08:14
Khiếu nại và mục đích của khiếu nại class=

KHIẾU NẠI VÀ MỤC ĐÍCH KHIẾU NẠI. Cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính sai phạm.

29.07.2015 10:55:25
Phân biệt khiếu nại và tố cáo class=

Khiếu nại và tố cáo đều là các quyền chính trị cơ bản của công dân, được ghi nhận trong Hiến pháp 2013.

01.07.2015 21:17:20
Khiếu nại lần hai đối với vi phạm của doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì gửi đến đâu? class=

Khi tiến hành làm đơn khiếu nại lần hai đối với vi phạm của doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì gửi đến đâu?

01.07.2015 20:44:14
Có thể nhờ luật sư trợ giúp trong việc khiếu nại tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không? class=

Khi khiếu nại tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì có thể nhờ luật sư trợ giúp không?

01.07.2015 20:41:02
Khi khiếu nại lần hai đối với doanh nghiệp vi phạm trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì có bị giới hạn gì không? class=

Pháp luật quy định khi khiếu nại lần hai đối với doanh nghiệp vi phạm trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì có bị giới hạn không?

01.07.2015 14:35:46
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động bị người lao động khiếu nại về việc vi phạm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài class=

Pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động bị người lao động khiếu nại về việc vi phạm khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài như thế nào?

01.07.2015 14:32:09
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài class=

Pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gồm những gì?

01.07.2015 14:27:41
Người khiếu nại có thể rút đơn khiếu nại người sử dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài hay không? class=

Trong quá trình tiến hành thủ tục khiếu nại, người khiếu nại có thể rút đơn khiếu nại cơ quan đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hay không?

01.07.2015 14:22:44
Có thể khiếu nại người sử dụng lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian bao lâu? class=

Việc khiếu nại người sử dụng lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện trong thời hạn bao lâu?

30.06.2015 17:29:58
Nhiều người cùng khiếu nại doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì thực hiện dưới hình thức nào? class=

Khi nhiều người cùng khiếu nại doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì thực hiện dưới hình thức nào?

30.06.2015 17:19:30
Có thể khiếu nại tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bằng những hình thức nào? class=

Hình thức khiếu nại tổ chức đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài?

30.06.2015 16:55:04
Trình tự khiếu nại doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp class=

Trình tự khiếu nại doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài bất hợp pháp theo quy định của pháp luật như thế nào?

Dịch vụ nổi bật