Luật đấu thầu
Luật sư

tư vấn luật đấu thầu

trực tuyến miễn phí
Hồ sơ đề xuất của nhà thầu ghi bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh

Hồ sơ đề xuất của nhà thầu ghi bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trường hợp hủy thầu. Áp dụng hình thức chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh và các Mẫu hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá, dự thảo hợp đồng.

Hỏi về nhiệm vụ tổ chuyên gia trong đấu thầu

Hỏi về nhiệm vụ tổ chuyên gia trong đấu thầu. Trách nhiệm của bên mời thầu. Trách nhiệm của nhà thầu, nhà đầu tư.

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu bao nhiêu ngày?

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu bao nhiêu ngày? Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm.

Gói thầu sửa chữa tài sản cố định giá trị dưới 200 triệu

Áp dụng hình thức với gói thầu sửa chữa tài sản cố định giá trị dưới 200 triệu. Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Luật sư tư vấn trường hợp áp dụng chỉ định thầu

Luật sư tư vấn trường hợp áp dụng chỉ định thầu. Hạn mức chỉ định thầu. Quy trình chỉ định thầu thông thường.

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu đồng

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu đồng. Công ty tôi cần in ấn tờ rơi, maket theo thiết kế thì có thể áp dụng hình thức đấu thầu nào?

Thành viên tổ chuyên gia khi báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu

Thành viên tổ chuyên gia khi báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu. Điều kiện làm thành viên tổ chuyên gia trong đấu thầu. Cơ cấu thành viên tổ chuyên gia và sự bắt buộc có mặt.

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu gồm những giấy tờ nào?

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu gồm những giấy tờ nào? Bảo lãnh bảo hành bên Công nghệ thông tin chiếm bao nhiêu phần trăm giá gói thầu?

Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Lựa chọn nhà thầu qua mạng. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng. Đấu thầu qua mạng thực hiện với gói thầu nào?

Hỏi về các hành vi bị cấm trong đấu thầu

Hỏi về các hành vi bị cấm trong đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp dưới 100 triệu đồng

Áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp dưới 100 triệu đồng. Thực hiện một số gói thầu xây lắp thuộc nguồn vốn thường xuyên dưới 100 triệu.

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trễ so với thời gian thông báo đóng thầu

Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trễ so với thời gian thông báo đóng thầu. Công ty A tổ chức mời thầu, công ty B có mua hồ sơ dự thầu nhưng nộp trễ sau khi đã đóng thầu.

Quy định về hình thức đấu thầu rộng rãi

Quy định về hình thức đấu thầu rộng rãi. Sự khác nhau giữa quy định hình thức đấu thầu rộng rãi trong Luật đấu thầu 2013 và Luật thương mại 2005.

Quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

Quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Pháp luật cạnh tranh theo quy định của Luật đấu thầu và Luật cạnh tranh.

Đấu thầu rộng rãi gói mua sắm hàng hóa áp dụng theo văn bản nào?

Đấu thầu rộng rãi gói mua sắm hàng hóa áp dụng theo văn bản nào? Đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế sử dụng nguồn thu của đơn vị sự nghiệp.

Có được chia tách gói thầu vượt hạn mức để chỉ định thầu?

Có được chia tách gói thầu vượt hạn mức để chỉ định thầu? Trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hợp đồng đối với gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi được chia thành nhiều phần

Hợp đồng đối với gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi được chia thành nhiều phần. Đánh giá hồ sơ đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế nhiều phần.

Hỏi về mức giá gói thầu mua sắm

Hỏi về mức giá gói thầu mua sắm. Quy định của pháp luật về giá gói thầu trong gói thầu mua sắm.

Điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện trong đấu thầu

Điều kiện áp dụng hình thức tự thực hiện trong đấu thầu. Phân chia dự án thành các gói thầu.

Có được bổ sung nhà thầu liên danh?

Có được bổ sung nhà thầu liên danh? Nhà thầu đại diện liên danh.