Thu hồi đất, các bài viết về Thu hồi đất

18.04.2016 06:57:14
Đất nông nghiệp không có giấy tờ khi thu hồi có được bồi thường  class=

Đất nông nghiệp không có giấy tờ khi thu hồi có được bồi thường không? Mức bồi thường đất sử dụng từ 1993 đến nay.

19.04.2016 11:54:06
Thẩm quyền thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư  class=

Thẩm quyền thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thủ tục thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư như thế nào?

20.04.2016 11:44:25
Thu hồi và bồi thường đất của cơ sở tôn giáo làm nghĩa địa class=

Thu hồi và bồi thường đất của cơ sở tôn giáo làm nghĩa địa. Diện tích đất được bồi thường theo quy định.

22.04.2016 10:02:40
Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất class=

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. Thủ tục thu hồi đất thực hiện như thế nào?

22.04.2016 14:57:34
Ủy ban nhân dân xã không trả lại đất sau khi mượn xây dựng trường học class=

Ủy ban nhân dân xã không trả lại đất sau khi mượn xây dựng trường học. Thủ tục đòi lại phần đất Ủy ban nhân dân thỏa thuận đổi nhưng không được.

24.04.2016 10:58:34
Xây quán trên đất của trụ sở cơ quan khi thu hồi có được bồi thường class=

Xây quán trên đất của trụ sở cơ quan khi thu hồi có được bồi thường. Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất.

24.04.2016 11:12:31
Kho bãi xây dựng trên đất thuê có được bồi thường khi thu hồi đất class=

Kho bãi xây dựng trên đất thuê có được bồi thường khi thu hồi đất. Mức bồi thường như thế nào?

25.04.2016 08:15:57
Quy định về truy thu tiền lãi phát sinh từ số tiền bồi thường đất đai class=

Quy định về truy thu tiền lãi phát sinh từ số tiền bồi thường đất đai. Quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

25.04.2016 11:34:06
Thu hồi phần đất là lối đi vào rẫy class=

Thu hồi phần đất là lối đi vào rẫy. Ủy ban nhân dân huyện có quyền thu hồi con đường tự khai phá không? Quy định về bồi thường khi bị thu hồi đất.

26.04.2016 05:15:07
Trồng cây trên đất lấn chiếm có được bồi thường không? class=

Trồng cây trên đất rừng lấn chiếm, khi nhà nước thu hồi đất có được bồi thường về cây không?

26.04.2016 07:01:54
Giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư class=

Giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Có được đền bù khi nhà nước thu hồi phần đất lưu không, chính sách hổ trợ theo quy định hiện hành.

27.04.2016 16:05:10
Mua nhà bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi đất class=

Mua nhà bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi đất. Điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

27.04.2016 16:11:04
Hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất khi đường dây điện đi qua class=

Hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất khi đường dây điện đi qua. Mức hỗ trợ được quy định như sau.

01.05.2016 17:32:50
Có được thu hồi đất để bán lại cho người khác không? class=

Có được thu hồi đất để bán lại cho người khác không? Thẩm quyền thu hồi đất, mục đích thu hồi đất theo quy định Luật đất đai 2013.

02.05.2016 15:18:33
Thu hồi đất mặt nước ai sẽ là người được nhận đền bù? class=

Thu hồi đất mặt nước có được bồi thường không? Thu hồi đất mặt nước người đang canh tác hay ai sẽ là người được nhận đền bù?

09.05.2016 16:59:45
Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi công việc khi thu hồi đất nông nghiệp class=

Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi công việc khi thu hồi đất nông nghiệp. Điều kiện hưởng, mức hưởng hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

10.05.2016 12:40:51
Thu hồi đất giao không đúng thẩm quyền có được bồi thường không? class=

Thu hồi đất giao không đúng thẩm quyền có được bồi thường không? Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất.

12.05.2016 12:33:56
Giá đền bù khi thu hồi đất được giao không có lối đi vào class=

Giá đền bù khi thu hồi đất được giao không có lối đi vào. Căn cứ để xác định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

14.05.2016 12:25:19
Ủy ban nhân dân thu hồi đất nông nghiệp nhưng không bồi thường class=

Thu hồi đất nông nghiệp. Ủy ban nhân dân thu hồi đất nhưng không có quyết định thu hồi và không bồi thường.

15.05.2016 13:23:34
Ủy ban nhân dân huyện ra nhiều quyết định thu hồi đất có đúng không? class=

Ủy ban nhân dân huyện ra nhiều quyết định thu hồi đất có đúng không? Quy định về thủ tục, trình tự thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.