Thu hồi đất, các bài viết về Thu hồi đất - Trang thu-hoi-dat-346

02.04.2016 17:32:12
Nợ nghĩa vụ tài chính thì có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất class=

Khi nhà nước thu hồi đất với mảnh đất mà chủ sở hữu còn nợ nghĩa vụ tài chính thì có được bồi thường không?

27.03.2016 16:57:31
Thu hồi phần đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường đất? class=

Thu hồi phần đất chưa có sổ đỏ có được bồi thường đất? Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

10.03.2016 23:15:21
Khi Nhà nước thu hồi đất hành lang thì có được bồi thường không? class=

Khi nhà nước thu hồi đất hành lang thì có được bồi thường không? Các trường hợp người dân bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

28.01.2016 16:19:19
Bồi thường khi nhà nước thu hồi để xây dựng trụ sở cơ quan class=

Bồi thường khi nhà nước thu hồi để xây dựng trụ sở cơ quan. Trường hợp thu hồi đất được bồi thường?

28.01.2016 13:57:52
Tính hợp pháp của quyết định thu hồi đất class=

Tính hợp pháp của quyết định thu hồi đất. UBND có quyết định thu hồi đất nông nghiệp trồng cây hàng năm đã được cấp giấy chứng nhận.

23.01.2016 13:37:31
Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất vườn class=

Bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất vườn. Tôi có diện tích đất vườn, ngoài bồi thường tiền về đất thì gia đình tôi được hỗ trợ việc làm không?

21.01.2016 14:28:03
Đất thu hồi vì mục đích công có được bồi thường không? class=

Đất thu hồi vì mục đích công có được bồi thường không? Ủy ban có quyền từ chối nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

14.12.2015 16:46:03
Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài khi bị thu hồi đất class=

Người lao động bị thu hồi đất được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài. Quy định về đền bù hỗ trợ việc làm cho đối tượng bị thu hồi đất.

07.12.2015 17:14:48
Trường hợp thu hồi tài sản nhà nước bỏ hoang class=

Trường hợp thu hồi tài sản nhà nước bỏ hoang. Các trường hợp tài sản nhà nước bị thu hồi. Thu hồi đất bỏ trống thuộc trụ sở cơ quan nhà nước.

01.12.2015 08:03:41
Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất class=

Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất. Cán bộ, công chức, viên có được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất không?

19.11.2015 15:25:08
Hỗ trợ việc làm đối với cán bộ bị thu hồi đất class=

Hỗ trợ việc làm đối với cán bộ bị thu hồi đất. Quy định về hỗ trợ việc làm khi thu hồi đất. Đối tượng được hỗ trợ việc làm theo pháp luật.

17.11.2015 15:28:38
Tái định cư khi thu hồi đất ở Hà Nội class=

Thu hồi đất ở Hà Nội. Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất. Trình tự, thủ tục tiến hành thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

11.11.2015 14:25:16
Quyền lợi về chuyển đổi việc làm khi bị thu hồi đất nông nghiệp class=

Những trường hợp không được hưởng tiền về chuyển đổi việc làm khi thu hồi đất. Thu hồi đất nông nghiệp và vấn đề hỗ trợ việc làm.

09.11.2015 17:41:45
Ai được quyền thu hồi đất? class=

Ai được quyền thu hồi đất? Thẩm quyền thu hồi đất do vi phạm. Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền thu hồi đất không?

22.09.2015 19:21:31
Quy định về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất class=

Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được quy định như thế nào? Trình tự thủ tục tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

Dịch vụ nổi bật