Thu hồi đất, các bài viết về Thu hồi đất

Tags: Thu hồi đất

Điều chỉnh việc thu hồi đất khi đã có quyết định thu hồi dự án

Điều chỉnh việc thu hồi đất khi đã có quyết định thu hồi dự án. Xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho nhà cấp 4 trong khu đất quy hoạch.

Thuê quyền sử dụng đất, thời hạn thuê và quyền của người thuê đất

Thuê quyền sử dụng đất, thời hạn thuê và quyền của người thuê đất. Thẩm quyền quản lý đất đai của Ủy ban nhân dân xã.

Đất nằm trong diện giải tỏa có được tách khẩu để được đền bù không?

Đất nằm trong diện giải tỏa có được tách khẩu để được đền bù không? Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Các khoản được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Các khoản được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp. Quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Thẩm quyền thu hồi đất.

Thu hồi diện tích đất thuộc sở hữu của nhiều hộ gia đình, cá nhân

Thu hồi diện tích đất thuộc sở hữu của nhiều hộ gia đình, cá nhân. Quy định về thủ tục thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng

Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.

Thời hạn ủy quyền và các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai

Thời hạn ủy quyền và các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai. Tài sản không có người thừa kế được xử lý như thế nào?

Ủy ban nhân dân xã có quyền yêu cầu người dân hiến đất làm đường không?

Ủy ban nhân dân xã có quyền yêu cầu người dân hiến đất làm đường không? Quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đối tượng đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư

Luật sư tư vấn về xác định diện tích tối thiểu của suất tái định cư. Nhà tôi bị thu hồi đất, nay muốn biết được về diện tích tối thiểu của suất tái định cư.

Luật sư tư vấn trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Luật sư tư vấn trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất để làm đường nông thôn.

Quy định về đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017

Quy định về đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017. Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Trường hợp nào nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Trường hợp nào nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đất. Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Điều kiện bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất

Điều kiện bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất.

Diện tích đất tính đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Diện tích đất tính đền bù khi nhà nước thu hồi đất. Khiều nại quyết định thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng ổn định hơn 20 năm

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi sử dụng ổn định hơn 20 năm. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất

Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất. Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Quảng cáo