Bồi thường đất, các bài viết về Bồi thường đất

18.04.2016 06:57:14
Đất nông nghiệp không có giấy tờ khi thu hồi có được bồi thường  class=

Đất nông nghiệp không có giấy tờ khi thu hồi có được bồi thường không? Mức bồi thường đất sử dụng từ 1993 đến nay.

19.04.2016 11:54:06
Thẩm quyền thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư  class=

Thẩm quyền thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thủ tục thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư như thế nào?

20.04.2016 11:22:58
Bị yêu cầu bồi thường do vi phạm hành lang an toàn điện class=

Bị yêu cầu bồi thường do vi phạm hành lang an toàn điện. Yêu cầu bồi thường khi di dời cột điện trái phép.

20.04.2016 11:44:25
Thu hồi và bồi thường đất của cơ sở tôn giáo làm nghĩa địa class=

Thu hồi và bồi thường đất của cơ sở tôn giáo làm nghĩa địa. Diện tích đất được bồi thường theo quy định.

22.04.2016 14:57:34
Ủy ban nhân dân xã không trả lại đất sau khi mượn xây dựng trường học class=

Ủy ban nhân dân xã không trả lại đất sau khi mượn xây dựng trường học. Thủ tục đòi lại phần đất Ủy ban nhân dân thỏa thuận đổi nhưng không được.

24.04.2016 10:58:34
Xây quán trên đất của trụ sở cơ quan khi thu hồi có được bồi thường class=

Xây quán trên đất của trụ sở cơ quan khi thu hồi có được bồi thường. Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất.

24.04.2016 11:12:31
Kho bãi xây dựng trên đất thuê có được bồi thường khi thu hồi đất class=

Kho bãi xây dựng trên đất thuê có được bồi thường khi thu hồi đất. Mức bồi thường như thế nào?

25.04.2016 08:15:57
Quy định về truy thu tiền lãi phát sinh từ số tiền bồi thường đất đai class=

Quy định về truy thu tiền lãi phát sinh từ số tiền bồi thường đất đai. Quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất.

26.04.2016 07:01:54
Giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư class=

Giải quyết chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư. Có được đền bù khi nhà nước thu hồi phần đất lưu không, chính sách hổ trợ theo quy định hiện hành.

26.04.2016 17:26:12
Thu hồi đất có 8 khẩu cùng sinh sống có được bố trí tái định cư? class=

Thu hồi đất có 8 khẩu cùng sinh sống có được bố trí tái định cư? Nguyên tắc bồi thường về đất và tài sản trên đất khi Nhà nước thu hồi đất.

27.04.2016 16:05:10
Mua nhà bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi đất class=

Mua nhà bằng giấy viết tay có được bồi thường khi thu hồi đất. Điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

27.04.2016 16:11:04
Hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất khi đường dây điện đi qua class=

Hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất khi đường dây điện đi qua. Mức hỗ trợ được quy định như sau.

02.05.2016 15:18:33
Thu hồi đất mặt nước ai sẽ là người được nhận đền bù? class=

Thu hồi đất mặt nước có được bồi thường không? Thu hồi đất mặt nước người đang canh tác hay ai sẽ là người được nhận đền bù?

05.05.2016 14:55:17
Trường hợp được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất class=

Trường hợp được bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối tượng được ưu tiên mua nhà theo giá Nhà nước.

09.05.2016 16:59:45
Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi công việc khi thu hồi đất nông nghiệp class=

Hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi công việc khi thu hồi đất nông nghiệp. Điều kiện hưởng, mức hưởng hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp

10.05.2016 12:40:51
Thu hồi đất giao không đúng thẩm quyền có được bồi thường không? class=

Thu hồi đất giao không đúng thẩm quyền có được bồi thường không? Điều kiện được bồi thường khi thu hồi đất.

12.05.2016 12:33:56
Giá đền bù khi thu hồi đất được giao không có lối đi vào class=

Giá đền bù khi thu hồi đất được giao không có lối đi vào. Căn cứ để xác định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

21.05.2016 09:02:02
Thu hồi đất ở thì bồi thường như thế nào? class=

Thu hồi đất ở thì bồi thường như thế nào? Giá tính bồi thường căn cứ vào đâu?

23.05.2016 16:44:51
Đường dây điện đi qua nhà từ năm 1993 có được bồi thường không? class=

Đường dây điện đi qua nhà từ năm 1993 có được bồi thường không? Đường dây tải điện mắc qua nhà từ năm 1993 đến nay có được bồi thường theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP không?

29.05.2016 18:48:10
Cây trồng trên đất khai hoang có được bồi thường không? class=

Cây trồng trên đất khai hoang có được bồi thường không? Khai hoang đất bờ bụi giữa khu nghĩa địa trước năm 1990 khi nhà nước thu hồi đất có được bồi thường cây trồng trên đất không?