Nghị định 31/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
Bạn đang xem bài viết: Nghị định 31/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
Ngày đăng: 03/10/2014 16:11:52 Ngày cập nhật: 22/08/2015 10:15:23 Tác giả: Luật Dương Gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Nghị định 31/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP

ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu

__________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu, như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

Bãi bỏ khoản 9 Điều 3.

2. Khoản 1, khoản 2 Điều 6 được sửa đổi như sau:

 “1. Mỗi cơ quan, tổ chức và các chức danh Nhà nước chỉ được sử dụng một con dấu. Trong trường hợp cần có thêm con dấu thứ hai cùng nội dung     như con dấu thứ nhất phải có ký hiệu riêng để phân biệt với con dấu thứ nhất.

Các cơ quan, tổ chức có chức năng cấp văn bằng, chứng chỉ, thẻ, chứng minh nhân dân, thị thực, visa có dán ảnh thì được khắc thêm dấu nổi, dấu thu nhỏ để phục vụ cho công tác, nghiệp vụ, nhưng phải được cơ quan, tổ chức đã ra quyết định thành lập cơ quan, tổ chức đó cho phép, nội dung con dấu phải giống con dấu thứ nhất.

 2. Con dấu làm xong phải được đăng ký mẫu tại cơ quan Công an và     chỉ được sử dụng sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.   Cơ quan, tổ chức bị mất Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, phải đề nghị     cơ quan Công an nơi đã cấp cấp lại. Việc đăng ký mẫu dấu phải nộp lệ phí     theo quy định của Bộ Tài chính. Nghiêm cấm việc tự sửa chữa nội dung con    dấu sau khi đã đăng ký. Cơ quan, tổ chức khi bắt đầu sử dụng con dấu mới    phải thông báo giới thiệu mẫu con dấu mới”.

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7.

1. Con dấu của cơ quan, tổ chức bị thu hồi trong trường hợp dưới đây:

a) Có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kết thúc nhiệm vụ, chuyển đổi hình thức sở hữu;

b) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền thu hồi con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

c) Con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị thu hồi con dấu theo quy định tại khoản này phải thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu để nộp lại cho cơ quan Công an nơi đã đăng ký.

2. Trường hợp tạm đình chỉ sử dụng con dấu, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu đó và cho phép sử dụng con dấu phải thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và thông báo cho cơ quan Công an nơi đăng ký và các cơ quan, tổ chức liên quan biết”.

nghi-dinh-31-2009-nd-cp-ve-quan-ly-va-su-dung-con-dau

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

>>> Ấn vào đây để tải toàn văn văn bản

 

(Lượt xem : 1088)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn