Cách ghi nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bạn đang xem bài viết: Cách ghi nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
27/04/2017 13:23:26 Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Cách ghi nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cách ghi nguồn gốc sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trúng đấu giá đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.


Tóm tắt câu hỏi:

1.Đất Lâm nghiệp được trúng đấu giá với nhà nước năm 2008 thì nguồn gốc ghi trên giấy chứng nhận Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có đúng qui định không? (trúng đấu giá theo hình thức thi hành án phải nộp tiền với nhà nước).

2. Năm 2016 ,Giấy chứng nhận đó chuyển nhượng lại cho người khác thì nguồn gốc sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là: "Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất" có đúng qui định không. đề nghị luật sư giải đáp câu hỏi xin cảm ơn.?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Cách ghi nguồn gốc sử dụng đất được quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ tài nguyên môi trường như sau:

"Điều 6. Thể hiện thông tin về thửa đất tại trang 2 của Giấy chứng nhận

......

8. Nguồn gốc sử dụng được ghi theo quy định như sau:

 a) Trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì ghi "Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất";

b) Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (kể cả trường hợp giao đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư và trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi "Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất";

c) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi "Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần";

d) Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm (kể cả trường hợp thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, trường hợp được Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và trường hợp công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) thì ghi "Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm";

đ) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất, kể cả hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp thuộc chế độ giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nhưng không phải nộp tiền hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính thì ghi "Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất";

e) Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất không thu tiền thì ghi "Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất";

g) Trường hợp cấp Giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa hoặc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận mà không thay đổi mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp chưa ghi nguồn gốc sử dụng đất thì căn cứ vào hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đã được xét duyệt trước đây và quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận để xác định và thể hiện nguồn gốc sử dụng đất theo quy định tại Thông tư này;

h) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;...); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này. Ví dụ: "Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất".

Trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích khác mà phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi nguồn gốc sử dụng đất theo hình thức quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất;

cach-ghi-nguon-goc-su-dung-dat-tren-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến về ghi nguồn gốc sử dụng đất: 1900.6568

i) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận thì ghi như quy định đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu người sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục đích); ghi theo quy định đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất (nếu người sử dụng đất chuyển sang thuê đất hoặc tiếp tục thuê đất như trước khi chuyển mục đích); ghi như trước khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền chuyển mục đích và không phải chuyển sang thuê đất;

k) Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo hình thức trả tiền một lần thì ghi "Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất,…)".

Trường hợp thuê đất, thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế theo hình thức trả tiền hàng năm thì ghi "Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất,..

l) Trường hợp thửa đất gồm nhiều phần diện tích có nguồn gốc sử dụng đất khác nhau thì lần lượt ghi từng loại nguồn gốc và diện tích có nguồn gốc đó kèm theo;

m) Trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì ghi miễn, giảm vào Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 13 của Thông tư này."

Theo quy định trên, bạn cần xác định đất trúng đấu giá này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay chưa. Trường hợp chưa được cấp quyền sử dụng đất lần đầu thì theo quy đinh tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT nêu trên thì nguồn gốc sử dụng đất có thể là:

- Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

- Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Trường hợp đất trúng đấu giá này đã được cấp giấy chứng nhận đất lần đầu thì theo quy định tại điểm h Khoản 8 Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định khi chuyển quyền sử dụng đất mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển quyền thì nguồn gốc ghi hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án,..tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu.

Theo đó, khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì  tùy thuộc vào nguồn gốc sử dụng đất cấp lần đầu cho bên chuyển nhượng mà ghi nguồn gốc sử dụng đất. Chẳng hạn: "Trúng đấu giá đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất"; "Trúng đấu giá đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất"; "Trúng đấu giá đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần" hoặc "Trúng đấu giá đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm".

Do đó, nếu nguồn gốc đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là "Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất" thì chưa đầy đủ và chưa phù hợp với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Năm 2016 khi chuyển quyền sử dụng đất cho người khác thì tùy thuộc vào nguồn gốc sử dụng đất cấp lần đầu cho bên chuyển nhượng mà ghi nguồn gốc sử dụng đất. Chẳng hạn "Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất" ; "Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất"; "Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần" hoặc "Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm".

Như vậy, bạn căn cứ các quy định trên để xác định nguồn gốc sử dụng đất đang được ghi có đúng theo quy định pháp luật.

Bài viết tư vấn pháp luật đất đai trên được chúng tôi thực hiện theo yêu cầu được gửi bởi các quý khách hàng - người truy cập! Hy vọng rằng sự tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo. Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Để được tư vấn luật đất đai trực tuyến miễn phí vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai: 1900.6568 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất! 

--------------------------------------------------------

(Lượt xem : 153)

Chuyên viên tư vấn: Lục Thị Trang

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn