Đầu tư nước ngoài, các bài viết về Đầu tư nước ngoài - Trang dau-tu-nuoc-ngoai-62

11.03.2016 18:46:37
Một số vấn đề về ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài class=

Một số vấn đề liên quan đến ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài? Những lợi ích khi thực hiện ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

03.03.2016 10:53:54
Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 class=

Nghị định 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

20.02.2016 17:19:22
Điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài class=

Điều kiện đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài. Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thì họ phải đáp ứng những điều kiện gì?

24.10.2015 19:27:36
Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài class=

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các lĩnh vực được phép đầu tư vào Việt Nam và thủ tục đầu tư vào Việt Nam?

10.08.2015 14:12:30
Hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài class=

Hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định như sau:

10.08.2015 13:46:40
Hồ sơ, trình tự Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài class=

Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

10.08.2015 10:05:26
Nguyên tắc và hình thức thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài class=

Nguyên tắc và hình thức thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài được quy định như thế nào?

21.05.2015 20:48:01
Nhà đầu tư nước ngoài thuê đất class=

Cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hình thức hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

11.04.2015 17:53:13
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996 class=

Nhà nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cở sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và tuân thủ pháp luật của Việt Nam.

11.04.2015 17:16:24
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đồi, bổ sung năm 2000) class=

Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đồi, bổ sung năm 2000) quy định về việc đầu tư nước ngoài như sau:

11.04.2015 04:10:36
Phương pháp tiếp cận của các quốc gia trong việc tiếp nhận và thành lập đầu tư nước ngoài class=

Trước đây, các quốc gia giành cho mình thẩm quyền tuyệt đối được luật quốc tế công nhận trong việc kiểm soát việc tiếp nhận và thành lập đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ của mình.

10.04.2015 01:54:16
So sánh giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp nước ngoài class=

Căn cứ vào phương thức bỏ vốn và sử dụng vốn, người ta chia đầu tư thành hai hình thức: đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp.

04.04.2015 03:28:59
Nguyên tắc áp dụng điều khoản MFN trong luật đầu tư quốc tế class=

Trên thực tế, không có một quy định cụ thể nào về hình thức cũng như việc sử dụng từ ngữ khi xây dựng một điều khoản MFN.

03.04.2015 20:27:08
Thời hạn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài class=

Luật đầu tư 2014 có quy định về thời hạn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài cụ thể tại Điều 43 như sau:

01.04.2015 00:02:21
Các mức xử phạt hành chính đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài class=

Luật sư cho tôi hỏi các mức xử phạt hành chính đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Tôi xin cảm ơn!

Dịch vụ nổi bật