Đầu tư nước ngoài, các bài viết về Đầu tư nước ngoài

28.04.2016 10:59:47
Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư class=

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

09.05.2016 13:20:20
Hỏi về thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài class=

Hỏi về thủ tục thành lập công ty ở nước ngoài. Thành lập công ty ở Singapore cần những giấy tờ gì?

13.05.2016 19:15:43
Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam class=

Nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam. Hoạt động đầu tư vào Việt Nam.

22.05.2016 21:49:55
Thủ tục quyết toán công trình dự án PPP đã hoàn thành class=

Thủ tục quyết toán công trình dự án PPP hoàn thành. Quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

03.06.2016 17:42:52
Lưu ý khi đầu tư thành lập bệnh viện hiếm muộn class=

Lưu ý khi đầu tư thành lập bệnh viện hiếm muộn. Công ty nước ngoài liên doanh với bệnh viện đa khoa Việt Nam thành lập chuyên hoa hiếm muộn.

22.06.2016 18:18:44
So sánh đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài class=

So sánh đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài. Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2014.

23.06.2016 18:22:00
Quy định về đầu tư ra nước ngoài class=

Quy định về đầu tư ra nước ngoài. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài. Ưu điểm đấu tư ra nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài.

26.06.2016 15:32:52
Thực hiện đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài class=

Tìm hiểu về thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các quy định liên quan đến luật đầu tư.

03.07.2016 14:55:13
Công văn 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015 class=

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

08.07.2016 17:31:16
Chủ đầu tư có được giám sát thi công công trình không? class=

Chủ đầu tư có được giám sát thi công công trình không? Quy định về việc giám sát thi công công trình.

21.07.2016 15:07:52
Hoạt động kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài class=

Hoạt động kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

27.07.2016 21:06:52
Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 class=

Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

01.08.2016 11:48:17
Thủ tục người nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam class=

Người nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt nam phải làm thủ tục gì? Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

02.08.2016 08:44:58
Quy định về việc liên doanh với công ty nước ngoài class=

Quy định về việc liên doanh với công ty nước ngoài. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

27.08.2016 08:36:24
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư class=

Các trường hợp và thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

16.09.2016 11:35:45
Thủ tục Công ty Lào đầu tư liên doanh với Công ty của Viêt Nam class=

Thủ tục Công ty Lào đầu tư liên doanh với Công ty của Viêt Nam. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

18.09.2016 10:29:48
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư class=

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

21.10.2016 14:22:00
Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp class=

Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thành pháp nhân mới không?

10.11.2016 13:18:47
Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 08 năm 2014 class=

Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

24.12.2016 05:08:09
Trình bày vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam class=

Trình bày vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Bài tập lớn Quan hệ kinh tế quốc tế 8,5 điểm.