Đầu tư nước ngoài, các bài viết về Đầu tư nước ngoài

Tags: Đầu tư nước ngoài

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Doanh nghiệp trong nước muốn thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài cần thực hiện thủ tục gì? Công ty Luật Dương Gia - Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và thực hiện thủ tục cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài.

Thẩm quyền quyết định đầu tư

Thẩm quyền quyết định đầu tư. Quyết định đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C.

Luật sư tư vấn trường hợp áp dụng Luật đấu thầu 2013

Luật sư tư vấn trường hợp áp dụng Luật đấu thầu 2013. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật sư tư vấn thủ tục đầu tư tại Việt Nam trực tuyến miễn phí

Luật sư tư vấn thủ tục đầu tư tại Việt Nam trực tuyến miễn phí. Quy trình thủ tục thực hiện đầu tư tại Việt Nam, đầu tư có yếu tố nước ngoài.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trình bày vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam

Trình bày vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Bài tập lớn Quan hệ kinh tế quốc tế 8,5 điểm.

Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 08 năm 2014

Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Hình thức đầu tư ra ngoài doanh nghiệp. Góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thành pháp nhân mới không?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

Thủ tục Công ty Lào đầu tư liên doanh với Công ty của Viêt Nam

Thủ tục Công ty Lào đầu tư liên doanh với Công ty của Viêt Nam. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp và thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy định về việc liên doanh với công ty nước ngoài

Quy định về việc liên doanh với công ty nước ngoài. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục người nước ngoài thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam

Người nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt nam phải làm thủ tục gì? Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016

Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chủ đầu tư có được giám sát thi công công trình không?

Chủ đầu tư có được giám sát thi công công trình không? Quy định về việc giám sát thi công công trình.

Công văn 5122/BKHĐT-PC ngày 24 tháng 7 năm 2015

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

Thực hiện đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tìm hiểu về thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các quy định liên quan đến luật đầu tư.

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

Quy định về đầu tư ra nước ngoài. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài. Ưu điểm đấu tư ra nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Quảng cáo