Văn bản luật doanh nghiệp
Văn bản

luật doanh nghiệp

chính xác

Văn bản luật doanh nghiệp

Chuyên mục Văn bản Luật doanh nghiệp là chuyên mục cung cấp các văn bản pháp luật doanh nghiệp, nghị định, thông tư hướng dẫn luật doanh nghiệp mới nhất, các biễu mẫu trong lĩnh vực luật doanh nghiệp. Dịch vụ hỗ trợ tra cứu, cung cấp văn bản pháp luật doanh nghiệp đa ngôn ngữ, tra cứu hiệu lực văn bản miễn phí. Để được sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với đội ngũ Luật sư của chúng tôi qua hotline: 1900.6568

Thông tư 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017

Thông tư sửa đổi Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 22/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 03 năm 2017

Thông tư 22/2017/TT-BTC quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 111/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 07 năm 2015

Thông tư 111/2015/TT-BTC hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2017

Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Công văn số 9176/BTC-HCSN ngày 05 tháng 07 năm 2016

Công văn 9176/BTC-HCSN năm 2016 phổ biến nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT ngày 25 tháng 4 năm 2014

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật cạnh tranh.

Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013

Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhàn nhà nước.

Quyết định 2344/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2013

Quyết định 2344/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn đến năm 2015.

Nghị định 57/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 06 năm 2014

Nghị định 57/2014/NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Nghị quyết 15/NĐ-CP năm 2014 ngày 06 tháng 03 năm 2014

Nghị quyết 15/NĐ-CP năm 2014 ngày 06 tháng 03 năm 2014. Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2014 giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Chính phủ ban hành.

Quyết định 41/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2015

Quyết định 41/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2015. Quyết định 41/2015/QĐ-TTg về bán cổ phần theo lô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 2660/BTC-UBCK ngày 26 tháng 02 năm 2015

Công văn 2660/BTC-UBCK ngày 26 tháng 02 năm 2015. Công văn 2660/BTC-UBCK năm 2015 về thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần do Bộ Tài chính ban hành.

Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2016

Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Luật đấu giá tài sản 2016

Luật đấu giá tài sản 2016. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức bán đấu giá tài sản.

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 04 năm 2017

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001

Nghị định 48/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá...