Văn bản luật doanh nghiệp
Văn bản

luật doanh nghiệp

chính xác

Văn bản luật doanh nghiệp

Chuyên mục Văn bản Luật doanh nghiệp là chuyên mục cung cấp các văn bản pháp luật doanh nghiệp, nghị định, thông tư hướng dẫn luật doanh nghiệp mới nhất, các biễu mẫu trong lĩnh vực luật doanh nghiệp. Dịch vụ hỗ trợ tra cứu, cung cấp văn bản pháp luật doanh nghiệp đa ngôn ngữ, tra cứu hiệu lực văn bản miễn phí. Để được sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với đội ngũ Luật sư của chúng tôi qua hotline: 1900.6568

Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 04 năm 2017

Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001

Nghị định 48/2001/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015

Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá...

Quyết định 2666/QĐ-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012

Quyết định 2666/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ tư vấn,...

Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 09 năm 2015

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2015

Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP.

Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016

Thông tư 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 Danh mục thuốc đấu thầu, thuốc đấu thầu tập trung, thuốc đàm phán giá.

Quyết định 5481/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011

Quyết định 5481/QĐ-UBND năm 2011 công bố đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội - Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2013/BCT ngày 31 tháng 07 năm 2013

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2013/BCT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Bộ Công thương ban hành

Nghị định 145/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2016

Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nghị định 19/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014

Nghị định 19/2014/NĐ-CP về Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016

Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá.

Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 03 năm 2014

Thông tư 05/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 08 năm 2014

Thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 03 năm 2016

Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28 tháng 06 năm 2016

Thông tư 06/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Nghị định 69/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2005

Nghị định 69/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.