Những điểm mới của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015
Bạn đang xem bài viết: Những điểm mới của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015
Ngày đăng: 28/03/2015 16:43:02 Ngày cập nhật: 12/08/2015 20:37:51 Tác giả: Luật Dương Gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia Luật Dương gia

Những điểm mới của Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015

Nhung-diem-moi-cua-Nghi-dinh-18-2015-N-D-C-PNgày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

Một số điểm mới của Nghị định 18/2015/NĐ-CP cụ thể:

Thứ nhất: Quy định cụ thể thêm về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường tại Chương II của Nghị định này.

Thứ hai: Trường hợp lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 18/2015/NĐ-CP như sau:

- Có những thay đổi quy định tại các điểm a, điểm b khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;

- Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định này;

- Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;

- Theo đề nghị của chủ dự án.

Thứ ba: Chủ các dự án có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường được quy định cụ thể tại Phụ lục II của Nghị định này.

Thứ tư: Thay đổi cụm từ “cam kết” thành “kế hoạch” tại Chương V của Nghị định này nhằm tạo điều kiện cho chủ dự án thực hiện trách nhiệm và chủ động trong bảo vệ môi trường, mặt khác sẽ thuận lợi cho công tác quản lý bảo vệ môi trường đối với các dự án không lập đánh giá tác động môi trường.

Tại Phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định những đối tượng không phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thứ năm: Quy định việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường: Sau khi tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 thì Bộ Tài nguyên Môi trường cùng các cơ quan ban ngành đã ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP cho phép các dự án chưa có hồ sơ đề án bảo vệ môi trường phải tiến hành thực hiện đúng theo những yêu cầu mà Nghị định này quy định và thời gian có bắt đầu nghị định có hiệu lực là ngày 1 tháng 4 năm 2015.

Cụ thể tại Khoản 2 Điều 22 chương VII của Nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ quy định các doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, Công ty, cở sở kinh doanh…phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường trình lên các cơ quan có thẩm quyền. Theo đó các dự án phải lập đề án bảo vệ môi trường 2015 bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là 36 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

Nhung-diem-moi-cua-Nghi-dinh-18-2015-N-D-C-P

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6190

- Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

- Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Theo khoản 1 điều 23 Nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ rằng cho phép doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2015.

(Lượt xem : 871)

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy ấn like để ủng hộ luật sư tư vấn