Đăng ký bản quyền tác giả
Dịch vụ

Đăng ký quyền tác giả

uy tín
Quy định về đăng ký quyền tác giả cho bài hát như thế nào? class=

Quy định về đăng ký quyền tác giả cho bài hát như thế nào? Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Luật sư tư vấn về bảo vệ quyền tác giả class=

Luật sư tư vấn về bảo vệ quyền tác giả. Quy định về việc thành lập website điện tử.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả class=

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có phải lập thành văn bản không?

Thừa kế quyền tác giả class=

Thừa kế quyền tác giả. Những nội dung nào của quyền tác giả có thể trở thành di sản thừa kế?

Bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh class=

Bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm. Phương thức bảo hộ quyền tác giả.

Nội dung quyền tác giả class=

Nội dung quyền tác giả. Nội dung, phạm vi của quyền tác giả theo quy định của Luật bản quyền tác giả và Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Quy định về thời hạn bảo hộ quyền tác giả class=

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào? Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ?

Quy định về đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan class=

Chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được luật quy định cụ thể thế nào? Quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan class=

Quy định về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan. Nội dung tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan?

Sao chép giáo trình có vi phạm quyền tác giả không? class=

Quyền sao chép là một trong những quyền tài sản quan trọng nhất của chủ sở hữu quyền tác giả, được pháp luật bảo hộ.

Chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả và quyền liên quan class=

Người sở hữu hoặc sáng tạo tác phẩm có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Giới hạn quyền liên quan đến quyền tác giả class=

việc bảo hộ quyền liên quan không phải là độc quyền mà còn có những giới hạn nhất định, giới hạn sự độc quyền của chủ sở hữu quyền liên quan ở mức hợp lý vì lợi ích chung của cộng đồng.

Các ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả class=

Pháp luật quyền tác giả quy định những ngoại lệ của độc quyền hay còn gọi là các hạn chế của quyền tác giả đối với một số hành vi sử dụng khai thác quyền tác giả.

Quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định của Bộ luật dân sự class=

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm do lao động sáng tạo của họ tạo ra trong việc chuyển tải tác phẩm thuộc quyền tác giả đến công chúng.

Quy định quyền tác giả có yếu tố nước ngoài class=

Quyền tác giả là là một nhóm của quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm những quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả đối với các tác phẩm và các quyền đó được nhà nước bảo hộ cho một thời hạn nhất định.

Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian class=

Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian theo quan điểm nghiên cứu.

Thực trạng bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian class=

Tìm hiểu về thực trạng bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian.

Bình luận phạm vi bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian class=

Phạm vi bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian được quy định theo Luật sở hữu trí tuệ như sau:

Khái niệm, ý nghĩa của bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian class=

Tìm hiểu về khái niệm, ý nghĩa của bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian.

Bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam class=

Theo pháp luật Việt Nam, tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình chưa công bố ở trong nước mà được sử dụng lần đầu tiên dưới bất kỳ hình thức nào ở nước ngoài cũng sẽ được hưởng quyền tác giả ở nước sử dụng tác phẩm đó.