Bản án online
Sưu tầm

bản án, quyết định

online

Box Bản án Online

Chuyên mục bản án online đăng tải các các bản án, quyết định của các cấp Toà án về các vụ việc điển hình, có tác dụng làm án lệ để giải quyết các vấn đề, vụ việc tương tự trên thực tế. Các bản án được sưu tầm, phổ biến vì mục đích tuyên tryền pháp luật.

Quyết định giám đốc thẩm 381/2014/DS-GĐT về vụ án đòi nhà

Quyết định giám đốc thẩm 381/2014/DS-GĐT về vụ án đòi nhà

Bản án 16/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán

Bản án 16/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán

Bản án 18/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán và dịch vụ

Bản án 18/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán và dịch vụ

Bản án 20/2007/KDTMPT về việc tranh chấp hợp đồng thuê tài sản

Bản án 20/2007/KDTMPT về việc tranh chấp hợp đồng thuê tài sản

Bản án 21/2007/KDTM-PT về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

Bản án 21/2007/KDTM-PT về việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán

Bản án 24/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng

Bản án 24/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng

Bản án 25/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án 25/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án 48/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Bản án 48/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng dịch vụ

Bản án 50/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng vận chuyển

Bản án 50/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng vận chuyển

Bản án 53/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán

Bản án 53/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán

Bản án 55/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Bản án 55/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp về hợp đồng tín dụng

Bản án 59/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Bản án 59/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

Bản án 64/2007/KDTM-PT về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán

Bản án 64/2007/KDTM-PT về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán

Bản án 69/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án 69/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án 88/2007/KDTM-PT về việc yêu cầu thanh toán nợ trong liên kết kinh doanh

Bản án 88/2007/KDTM-PT về việc yêu cầu thanh toán nợ trong liên kết kinh doanh

Bản án 1108/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án 1108/2007/KDTM-PT về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

Bản án ***/2007KDTM-PT về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại

Bản án ***/2007KDTM-PT về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại

Bản án ***/2007/KTPT về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán

Bản án ***/2007/KTPT về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán

Bản án 36/2006/KDTMPT về vụ tranh chấp hợp đồng gia công

Bản án 36/2006/KDTMPT về vụ tranh chấp hợp đồng gia công

Quyết định 08/2003/HĐTP-KT về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Quyết định 08/2003/HĐTP-KT về vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng