Bài tập lớn học kỳ
Cung cấp

bài tập lớn học kỳ

điểm cao

Box bài tập học kỳ cho sinh viên Luật

Chuyên mục bài tập học kỳ cho sinh viên Luật của công ty Luật Dương Gia nhằm sưu tầm và chia sẻ các bài tập học kỳ, bài tập lớn cuối kỳ có đạt điểm số cao và được đánh giá tốt. Để cùng học tập tốt hơn, hãy chia sẻ bài tập đạt điểm số cao của mình qua email của chúng tôi: baitap@luatduonggia.vn. (Chúng tôi giữ và tôn trọng toàn bộ bản quyền cho các bạn khi đăng tải)

Tầm quan trọng của hoạt động công chứng, chứng thực ở nước ta hiện nay

Tầm quan trọng của hoạt động công chứng, chứng thực ở nước ta hiện nay. Bài tập học kỳ Công chứng chứng thực 9 điểm.

Phân tích các phương hướng hiện đại hóa công sở trong giai đoạn hiện nay

Phân tích các phương hướng hiện đại hóa công sở trong giai đoạn hiện nay. Bài tập học kỳ Kỹ năng tổ chức công sở 9 điểm.

Chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ. Bài tập lớn học kỳ môn Kinh tế học đại cương 8 điểm.

Vai trò của văn hóa công sở trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước

Vai trò của văn hóa công sở trong tổ chức và hoạt động của cơ quan nhà nước. Bài tập học kỳ Kỹ năng tổ chức công sở 8 điểm.

So sánh việc sắp xếp vị trí trong cuộc gặp chính thức hay trong tiệc chiêu đãi

So sánh việc sắp xếp vị trí trong cuộc gặp chính thức hay trong tiệc chiêu đãi. Bài tập học kỳ môn Lễ tân ngoại giao 9 điểm.

Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Bài tập học kỳ môn Lý luận nhà nước và pháp luật 9 điểm.

Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến nghị nhằm sửa đổi, hoàn thiện những quy định của Luật đất đai năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng 8,5 điểm.

Quyền được học tập của trẻ em và trách nhiệm của gia đình trong việc đảm bảo thực hiện

Quyền được học tập của trẻ em và trách nhiệm của gia đình trong việc đảm bảo thực hiện. Bài tập học kỳ môn Pháp luật về quyền trẻ em 9 điểm.

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nước ta

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nước ta. Bài tập học kỳ Pháp luật bồi thường giải phóng mặt bằng 8 điểm.

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay. Bài tập học kỳ môn Luật bình đẳng 8 điểm.

Phân biệt biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự

Phân biệt biện pháp bảo đảm và biện pháp cưỡng chế trong thi hành án dân sự. Bài tập học kỳ Luật thi hành án dân sự 9 điểm.

Quá trình hình thành và phát triển của Interpol, và những khó khăn trong quá trình hoạt động chống hoạt động buôn bán người của Interpol

Quá trình hình thành và phát triển của Interpol, và những khó khăn trong quá trình hoạt động chống hoạt động buôn bán người của Interpol. Tổ chức và hoạt động Interpol 9 điểm.

Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002

Phân tích và nêu ý kiến pháp lý về quy định phân phối nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách địa phương theo Luật ngân sách 2002. Bài tập học kỳ Luật Tài chính 9 điểm.

Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân. Bài tập học kỳ luật Hiến pháp 9 điểm.

Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Bài tập học kỳ môn Luật Lao động 9 điểm.

Yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài tập học kỳ môn Luật Bình đẳng giới 9 điểm.

Pháp luật quốc tế về quyền phụ nữ

Pháp luật quốc tế về quyền phụ nữ. Bài tập học kỳ Quyền con người 9 điểm.

Nguyên tắc hôn nhân bất bình đẳng

Nguyên tắc hôn nhân bất bình đẳng. Bài tập học kỳ Lịch sử Nhà nước và Pháp luật 9 điểm.

Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện

Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự và việc hoàn thiện pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện. Bài tập học kỳ môn Tố tụng hình sự 9 điểm.

Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân

Công ty hợp danh và Doanh nghiệp tư nhân. Bài tập học kỳ Luật Thương mại 9 điểm.