Bài tập cá nhân
Sưu tầm

bài tập cá nhân

điểm 8 trở lên

Box bài tập cá nhân cho sinh viên Luật

Chuyên mục bài tập Luật cá nhân của công ty Luật Dương Gia nhằm sưu tầm và chia sẻ các bài tập cá nhân có điểm số cao, từ 8 điểm trở lên được các thầy cô đánh giá cao. Để cùng học tập tốt hơn, hãy chia sẻ bài tập cá nhân về Luật điểm cao của mình qua email của chúng tôi: baitap@luatduonggia.vn(Chúng tôi giữ toàn bộ bản quyền cho các bạn khi đăng tải)

Thỏa thuận về biên giới lãnh thổ và điều ước quốc tế

Thỏa thuận về biên giới lãnh thổ và điều ước quốc tế. Bài tập cá nhân Công pháp quốc tế 9 điểm.

Tòa án công lý quốc tế

Tòa án công lý quốc tế. Bài tập cá nhân Công pháp Quốc tế 8,5 điểm.

Điều ước quốc tế

Vấn đề về điều ước quốc tế. Bài tập cá nhân Công pháp quốc tế 8,5 điểm.

Phân tích khái niệm và đặc điểm công sở

Phân tích khái niệm và đặc điểm công sở. Bài tập cá nhân Kỹ năng tổ chức công sở 9 điểm.

Phân tích các điều kiện làm việc trong công sở

Phân tích các điều kiện làm việc trong công sở. Bài tập cá nhân Kỹ năng tổ chức công sở 9 điểm.

Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Bài tập cá nhân môn Luật Lao động 9 điểm.

Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở

Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở. Bài tập cá nhân Pháp luật bồi thường và giải phóng mặt bằng 9 điểm.

Trung gian thương mại

Vấn đề về trung gian thương mại. Bài tập cá nhân Luật thương mại 9 điểm.

Phân tích Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất

Phân tích Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bài tập cá nhân Luật hiến pháp 8,5 điểm.

Phân loại Hiến pháp

Phân loại Hiến pháp. Bài tập cá nhân Luật hiến pháp 9 điểm.

Phân tích Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Phân tích Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bài tập cá nhân Luật hiến pháp 9 điểm.

Phân tích thẩm quyền của công đoàn

Phân tích thẩm quyền của công đoàn. Bài tập cá nhân Luật Lao động 9 điểm.

Hậu quả pháp lý của trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Hậu quả pháp lý của trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Bài tập cá nhân Luật Lao động 9 điểm.

Hiệp định phân định vùng đánh bắt cá và khai thác hoạt động du lịch trên sông biến giới Maiki

Hiệp định phân định vùng đánh bắt cá và khai thác hoạt động du lịch trên sông biên giới Maiki. Bài tập cá nhân Công pháp quốc tế 9 điểm.

Bình luận về các hành vi do quốc gia Tunyza và Bravia

Bình luận về các hành vi do quốc gia Tunyza và Bravia. Bài tập cá nhân Công pháp quốc tế 9 điểm.

Nhận định đúng sai Luật tố tụng dân sự

Nhận định đúng sai Luật tố tụng dân sự 8,5 điểm. Bài tập cá nhân Luật tố tụng dân sự 8,5 điểm.

Phân biệt kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô

Phân biệt kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Bài tập cá nhân Kinh tế học đại cương 9 điểm.

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước. Bài tập cá nhân Luật Hành chính 9 điểm.

Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước

Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước. Bài tập cá nhân Luật Hành chính 9 điểm.

Vấn đề về quản lý hành chính nhà nước

Vấn đề về quản lý hành chính nhà nước. Bài tập cá nhân Luật Hành chính 9,5 điểm.